stream เข้าไม่ได้ มันบอกว่า
"ตรวจพบความล้มเหลวในการเข้าสู่ระบบจำนวนมากเกินไป
จากเครือข่ายของคุณในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ...."

แก้ไขยังไงครับ ผู้รู้ช่วยตอบที.......ขอบคุณครับ