กำลังสร้างไฟล์เกมภายในเครื่อง...........

กำลังเตียมไฟล์เกม xxxxxxxx เพื่อติดตั้ง...

*รีเครื่องแล้ว รีSteam แล้ว ย้ายเซิฟดาวโหลดแล้ว ก็ยังเป็นเหมือนเดิม