maxresdefault+%281%29.jpg

Skin Tempering ลดการได้รับดาเมจจากธาตุไฟ และป้องกันดาเมจกายภาพ Weaponry Research เมื่อใส่ดาเมจจะเพิ่มดาเมจกายภาพ 4 และ HIT 3 เพิ่มโอกาศสำเร็จในการคราฟ (สูงสุด 5 เปอเซ็นต์) Smith Weapon เรียนรู้วิธีการทำอาวุธธาตุ เพิ่มโอกาศคราฟสำเร็จ ใช่ค่า DEX+LUK เพื่อเพิ่มโอกาศสำเร็จ มีโอกาสได้รับ 1 Fuel เมื่อ Loot ไอเท็ม Metal Research มีโอกาศได้รับ Rare Metal เมื่อแยกชิ้นส่วน มีโอกาศสำเร็จด้วยค่า DEX และ LUK Haggle มีโอกาสในการได้เงินกลับ ถ้าหากขายของไม่สำเร็จ Enchanted Stone Craft เรียนรู้วิธีการทำ Magic Stone มีโอกาสสำเร็จเป็นเปอร์เซ็นต์ และความสำเร็จเพิ่มขึ้นอยู่กับค่า DEX และ LUK เมื่อสกิลสูงขึ้นมีโอกาสคราฟชนิดของหินมากขึ้น และมีโอกาสได้รับ 1 fuel ด้วย Refine Expert เพิ่ม DEX และ LUK ให้มีโอกาสเพิ่มเปอเซ็นต์คราฟของสำเร็จ

ข้อมูลเกมส์ Ragnarok M